999999999.20200908075537685.999999999.20200908075537685sIJgV
Foto: Lars Verket

Anbefalt litteratur

Litteratur
Askheim O.P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bertelsen, J. (2010) Et essay om indre frihed. Rosinante Forlag. København.

Binder P. (2014) Den som vil godt. Om medfølelsens psykologi. Fagbokforlaget. Oslo.

Binder P. (2016) Ikke vær så slem mot deg selv. En veiviser til det ufullkomne liv. Stenersen forlag. Oslo

Binder P., Gjelsvik B., Halland E. og Vøllestad J. (2014). Mindfulness i psykologisk behandling. Oslo: Universitetsforlaget.

Crane, R. (2014) Mindfulness kognitiv terapi – en innføring. Gyldendal Akademisk. Oslo.

Carmody J., Baer RA. (2009) How long does a mindfulness-based stress reduction program need to be? A review of class contact hours and effeects sizes for psychological distress. Journal of Clinical psychology 65:627-38.

*de Vibe M. (2010). Tilstedeværelse i veiledning. I: Karlsson B. og Oterholt F. (red.) Fenomener i faglig veiledning. Oslo: Universitetsforlaget.

de Vibe, M., Solhaug, I., Tyssen, R., Friborg, O., Rosenvinge, J. H., Sorlie, T. & Bjorndal, A. (2013). Mindfulness training for stress management: a randomised controlled study of medical and psychology students. BMC Medical Education, 13 (107):1-11. Hentet fra  http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6920-13-107.pdf

Dyrkorn R. og Dyrkorn R. (2010). Innføring i gestaltveiledning. Oslo: Universitetsforlaget.

Falk B. (1999) Å være der du er. Samtale med kriserammede. Fagbokforlaget. Oslo.

Farstad M. (2016) SKAM. Eksistens. Relasjon. Profesjon. Cappelen Damm Akademisk. Oslo.

Germer C.K & Neff K. (2013). Self-Compassion Program in Clinical Practice. Journal of Clinical Psychology 69: 856-67. Hentet fra http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.vid.no/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=82a03b a7-ccbf-492c-be79-4118d980eafb%40sessionmgr101

Getz, L., Kirkengen, A. L. & Ulvestad, E. (2011). Menneskets biologi – mettet med erfaring. Tidsskrift for Den norske legeforening, 131 (7):683-687. Hentet fra http://tidsskriftet.no/article/2090676

Grendstad N.M. (1986). Å lære er å oppdage. Oslo: Didakta Norsk forlag.

Grendstad N.M. (1996). Fantasi og følelser. Praktisk mentalhygiene i hverdagen. Meta-senter, Kristiansand.

*Haugli L. og Steen E. (2001). Kroniske muskel/skjelettsmerter og selvforståelse. Utvikling og evaluering av en læringsmodell som vektlegger kroppen som meningsbærer Oslo: Unipub forlag, Akademika AS.

Hoffmann SG., Sawyer AT., Witt AA., Oh D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology; 78:169-83.

Kabat-Zinn, J. (2015). Livets katastrofer. Bruk kroppens og sinnets visdom til å håndtere stress og sykdom. Oslo: Arneberg Forlag.

Haugli L., Steen E., Lærum E., Nygård R., Finset A. (2003). Psychological distress and employment status. Effects of a group learning programme for patients with cronic musculoskeletal pain. Psychology, Health & Medicine, Vol.8, No 2 813s).

Justnes, Å., red. (2015) Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. Portal Forlag.

Kirkengen AL. Og Brandtzæg Næss A. (2015) Hvordan krenkede barn blir syke voksne. 3. Utg. Universitetsforlaget. Oslo.

Moxnes, P. (2012) Positiv angst i individ, gruppe og organisasjon. Et organisasjonspsykologisk perspektiv. 4. utg. Universitetsforlaget. Oslo.

Roemer L.; Orsillo SM. (2010) Mindfulness & Acceptance-Based Behavioral Therapies in Pratice. The Guilford Press. New York.

Salvsen KT og Wästlund M. (2017) Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer. PAX Forlag. Oslo.

Shapiro SL., Carlson LE.; Astin JA., Fredman B. (2006) Mechanisms of mindfulness. Journal of Clinical Psycology;62:373-86

*Steen E., Haugli L. (2000) Generalised chronic musculoskeletal pain as a rational reaction to a life situation? Theoretical Medicine 21: 581-599

Steen E. og Haugli L. (2011) Når livet setter seg i kroppenMindfulness. Muligheter. Valg. Bazar Forlag. Oslo.

Svenaeus F. (2005). Sykdommens mening – og møtet med det syke mennesket. Oslo: Gyldendal Akademisk.

The Ottawa Charter for Health Promotion. First International Conference on Health Promotion, Ottawa, 21 November 1986: http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/

Tveiten S. (2008) Veiledning – mer enn ord… Bergen: Fagbokforlaget. 3. utg.

VøllestadJ., Sivertsen B., Nielsen GH. (2011) Mindfulness-bsed stress reduction for patients with anxiety disorders: Evaluation in a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy 49: 281-8

Williams M., Penman D. (2012) Mindfulness. En praktisk veileder. Å finne fred og ro i en hektisk hverdag. Arneberg Forlag. Oslo.

Williams M., Teasdale J., Segal Z, Kabar-Zinn J. (2010) Mindfulness – en vei ut av depresjon og nedstemthet. Arneberg forlag. Oslo.

Zangi HA. (2014) Livsstyrketrening, kap. 24 i: Dahl AA, Aarre TF, Loge JH. (red) Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom. Cappelen Damm Akademisk. Oslo

Zangi HA., Mowinckel P., Finset A., et al. (2012) A mindfulness-based group intervention to reduce psychological distress and fatigue in patients with inflammatory rheumatic joint diseases: a randomised controlled trial. Annals of the Rheumatic Diseases 71:911-17. Hentet fra http://ard.bmj.com/content/annrheumdis/71/6/911.full.pdf

Zangi HA., Hauge MI., Steen E., et al. (2011) «I am not only a disease, I am so much more». Patients with rheumatic diseases’ experiences of an emotion-focused group intervention. Patient Education and Counseling 85: 419-24

Zinker J. (1978) Creative Process in Gestalt Therapy. Vintage Books.

Skroll til toppen