Foto: Lars Verket

Forskning

Kroniske smerter og selvforståelse
Utvikling og evaluering av en læringsmodell som vektlegger kroppen som meningsbærer
Liv Haugli og Eldri Steen

Livsstyrketrening – et gruppebasert kurs for personer med revmatiske sykdommer. Erfaringer, metodologiske aspekter og kliniske effekter.
Heidi A. Zangi

A mindfulness-based group intervention to reduce
psychological distress and fatigue in patients with
infl ammatory rheumatic joint diseases: a randomised
controlled trial
Heidi A Zangi, Petter Mowinckel, Arnstein Finset, Liv R Eriksson, Turid Ø Høystad, Anne Kristine Lunde, Kåre B Hagen

Oppmerksomt nærvær og selv-toning i
helsefremmende arbeid Hvilken betydning har
livsstyrketrening og selv-toning for livsstyrketreneres
opplevelse av sammenheng? – En kvalitativ studie
om livsstyrketreneres erfaringer av helsefremmende
prosesser i eget liv.
Tone Ringdal

«Du trener på å få styrke til livet» Betydningen av mestringsfremmende kommunikasjon og veiledning i rehabilitering.
Ellen Hære

Increased self-awareness in the process of returning to work

Karen Therese Sulheim Haugstvedt, Ulrika Hallberg, Sidsel Graff-Iversen, Marit Sørensen and Liv Haugli.

Livsstyrketreningskurs ved fibromyalgi: «Jeg er faktisk god nok som jeg er»
Gyda Singstad
Heidi A. Zangi
Ingrid A. Ruud Knutsen

«Å leve med kronisk sykdom – en kvalitativ studie om erfaringer med livsstyrketrening i Asker kommune»
Mariann Børsum Haugen

«Jeg tror at tanken min om at hun ikke skulle føle seg tråkket på, har ført til at jeg antageligvis har tråkket på henne»
En studie om betydningen av praksis-sensitivitet for lederes arbeid med verdier i praksis.»
Katinka Brodin 

«Jeg skal ikke redde verden,
jeg skal redde meg sjøl»

En kvalitativ studie om betydningen av mestringskurset Livstyrketrening for kvinners hverdagsliv og helse.

Ida Sjørbotten

«Livsstyrketreningskursets betydning for deltakernes sosiale relasjoner.»
Hanne Petrèe Holdt-Aanensen
Det helsevitenskapelige fakultet Master i Helsevitenskap, Universitetet i Stavanger
Skroll til toppen