Om Livsstyrketrening

Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseutfordringer ikke er enten fysiske eller psykiske. Hvordan jeg lever mitt liv i møte med hverdagens utfordringer og valg – det livet jeg har levd på godt og vondt – bærer jeg med meg: livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager. Ofte finnes det ikke én årsak til plagene. Kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i livet mitt – en ubalanse som kanskje har vart over tid. Kroppen har kanskje «sagt fra» lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til eller har kunnskap om at det å lytte til kroppen kan være viktig, så fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler.

Mange som har langvarige helseutfordringer, som smerter i kroppen, stress, indre uro, nedtrykthet og søvnplager, erfarer sårbarhet og at selvbildet blir dårligere. Mange sliter også med tanker om hva omgivelsene – både jobbkollegaer, familie, venner, naboer og andre tenker om dem.

Kurs i Livsstyrketrening er et helsepedagogisk, helsefremmende og forebyggende tiltak i gruppe, der hensikten er å styrke den enkelte deltakers evne til å mestre helseutfordringer gjennom bevisstgjøring.

Foto: Lars Verket
48399317072_8da2e0d67f_k
Foto: Lars Verket
Foto: Lars Verket

Ved å bli oppmerksom på egne tanke- og handlingsmønstre i møte med livstemaer som «Hvis kroppen kunne snakke», «Hvem er jeg? Selvoppfattelse og selvbilde», «Verdier – hva er viktig for meg?», «Hva trenger jeg? Om å sette egne grenser», «Sterke og svake sider», «Glede», «Dårlig samvittighet», «Sinne» og «Ressurser, muligheter og valg», øker muligheten til å ta gode helsefremmende valg i eget liv. Det er gjennomgående fokus på hvilke ressurser den enkelte har i seg selv og rundt seg for å møte de utfordringene han/hun har. Det er også fokus på livserfaringer og holdninger – og hva som kan føre den enkelte i retning av økt mestring og håndterbarhet i eget liv. Oppmerksomt nærvær/mindfulness og kreative tilnærminger er grunnleggende metoder i kurset.

To doktorgradsarbeid (Haugli og Steen, 2001, Zangi 2012), viser at kurs i Livsstyrketrening medfører økt selvforståelse, redusert emosjonelt stress og større mestringstro hos deltakerne. 

LES HER

Skroll til toppen